راهنماییمطالب جالب خواندنی

شناخت افراد از روی حرف اول اسامی آنها در علوم غریبه

شناخت افراد از روی حرف اول اسامی آنها در علوم غریبه

شناخت افراد
شناخت افراد

شناخت افراد هرگاه اسم شخصی با حرف … شروع شود

هرگاه اول اسم شخصی با حرف الف شروع شود :

فردی باشد خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو باشد –

با همه کس ملاحظه کند و خونگرم میباشد و همیشه در زندگی در

جنگ و جدال و بحث و گفتگو به سر میبرد – پیراهن سیاه بر او نامبارک است

رنج و محنت بسیار میکشد و هرچه طلب کند زود بیابد و مریضی او همیشه

در باد قولنج گردن و پهلو میباشد

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ب شروع شود :

فردیست خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب

او خالی و قدر مال دنیا را نداند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ج شروع شود :

فردیست زیبا خوش اخلاق و با محبت – از مریضی شکم رنج میبرد

و این مریضی هرچند وقت یکبار آشکار میگردد – دو وجه دارد یا سیاه

چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان

و آشفته است و از کار خود حیران است

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف د شروع شود :

با دیانت و پر فکر و پیشانی بلند و زیبا چهره – جنگجوست و قدر

مال دنیا را نمیداند و همیشه در حال ترقی است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ه شروع شود :

او همیشه اطرافیان را امر و نهی میکند و فردی باشد زیبا چهره

و تند خو و آتشینمزاج و طبع او گرم میباشد – پیراهن سیاه او را نشاید

– در دوستیها با دیگران بسیار پایدار و متعصب است – در اول زندگی

رنج و محنت بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف و شروع شود :

فردیست زیبا چهره و همیشه در کمک به دیگران یاور است

و گاه گاه مغرور میشود و عصبانی میشود اما در کل فردی صادق است

– زبان بد پشت سر او هست و دیگران بدی او را میگویند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ز شروع شود :

فردیست زیبا خوش اخلاق با محبت و خونگرم – در کار مقرراتی است

در زندگی برایش سحر میکنند در زندگی شکست بزرگی میخورد

همیشه از درد سر و زانو در عذاب است – نسبت به زندگی دلسرد

میگردد و حیران و سرگردان است

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ح شروع شود :

فردیست زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل و جنگ به سر میبرد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ط شروع شود :

فردیست پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خونگرم و دوستی بسیار کند – پیراهن سیاه بر او نا مبارک است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ی شروع شود :

فردیست پر فکر و زیبا – با هر کس در افتد غالب گردد – دمدمی مزاج است

گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است – چهار شانه

است و گاهی از مریضی شکم رنج برد

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ک شروع شود :

زیبا چهره خوش اخلاق و زیرک و دانا – خشک و مقرراتی ست

و زبان او تلخ است وهمیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند

و همیشه دیگران را میرنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ل شروع شود :

فردیست زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند

و غرور خاصی دارد و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود میباشد

و قدر مال دنیا را نداند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف م شروع شود :

فردیست خوش اخلاق و با محبت و خونگرم – نترس است و همیشه اطرافیان

در پشت سر او بدگویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند – فردیست

خوش چهره با چشمانی درشت – در کارها همیشه کاهلی دارد و زود

عصبانی میشود و نیز سریع خاموش میگردد . هرگاه از او تعریف و

تمجید کنند او را خوش آید و هر گاه از وی ایراد گیرند سریع عصبانی

میشود در تمام کارها تقاضای کمک میکند و عشقی میباشد

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ن شروع شود:

فردی باشد خوش چهره و خوش اخلاق و کینه توز و دمدم مزاج

گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود

فردیست که همچون قاضی در حقوقات خود و دیگران به میزان برخورد کند

هرگاه اول اسم شخصی با حرف س شروع شود :

فردیست بسیار پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس

را انتخاب میکند و بسیار مغرور و متکبر میباشد و عشقی میباشد

و هر کاری را که میل داشته باشد انجام میدهد و همیشه با اطرافیان

خود در نزاع و لجبازی به سر میبرد و او فردی باشد آتش مزاج و همیشه

در چشم اهل و عیان پر هیبت به چشم میآید

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ع شروع شود :

فردی بلند مرتبه پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده – مقرراتی و خشک و هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و دستش تهی است و پابند دوست است

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ف شروع شود :

سرکتاب چیست . اطلاعاتی در مورد سرکتاب

فردیست آتش مزاج و تند خو و جاهل – زیبا چهره و جنگجو و خونگرم و نترس

از ناحیه کمر رنج کشد – در زندگی چندین بار شکست خورد ولی در آینده با عبادت به مقام و منزلت خوبی رسد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ص شروع شود :

فردی حرف شنو و دهن بین است و هر کسی حرفی را با او در میان گذارد سریع باور کند – فردیست نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ق شروع شود :

فردیست قادر و توانا و زیرک و دانا در هر کاری نقشه بسیار کشد و موفق باشد

– هم زیباست هم خوش اخلاق و خوشگذران – قدر مال دنیا را نمیداند و گاهگاه

با ملایمت و گاهگاه با خصومت برخورد کند

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف ر شروع شود :

دعانویس کیست در اینجا بخوانید

خوش اخلاق میانه رو و آتشی – اطرافیان همیشه پشت سر او بد گویی کنند و او فردیست طمع کار و زیبا چهره و خوشگذران – اگر ایمان خود را خفظ کند به هر مقام و منزلتی بخواهد میرسد و دست او همیشه از مال دنیا تهی است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ش شروع شود :

فردیست مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هرچه در دنیا ضرر به او رسد از دست و زبان خودش است و بسیار لجباز است

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ت شروع شود :

فردیست خوش چهره و خوش اخلاق و کم خواب و هر گاه مرتکب گناه شود

سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران میشود و سریع

دلجویی میکند – فردیست مغرور و همیشه احساس تنهایی عجیبی دارد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ث شروع شود :

فردیست ثابت قدم و پر اراده – خوش اخلاق و پر عقل است پیشانی او پهن است و ابروانش کمان دارد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف خ شروع شود :

فردی زیبا چهره با چشمانی درشت – با محبت و مقرراتی – کم رزق است و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمیشود – عشقی است و تنبل و کاهل در کارها که باید ترک تنبلی کند تا موفق شود

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ذ شروع شود :

عاید و مومن و خداترس میانه رو و زیبا رو و خوش اخلاق و خونگرم

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ض شروع شود :

خوش اخلاق و زیرک دانا و کینه توز در ظاهر نگرانی خود را بروز نمیدهد –

پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد – در کارها بسیار دقیق میباشد و از یاد

خدا غافل نمیشود – به دنبال هر کار زشتی توبه میکند و فردی زرنگ میباشد

هرگاه اول اسم شخصی با حرف ظ شروع شود :

جوهر روحانی چگونه تهیه میشود

ظاهر و باطن او یکی است و خشک و مقرراتی ست و اطرافیان پشت سر او

بدگویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضاء خالی دارد که نشانه اقبال او میباشد

شناخت افراد هرگاه اول اسم شخصی با حرف غ شروع شود :

زیبا و با گذشت و خشک و مقرراتی – همیشه در وجود خود احساس نا امیدی و دلتنگی دارد و در فکر فرو میرود و به گذشته و آینده خود می اندیشد – فردی دانا و عالم و قدر مال دنیا را نمیداند و صلح و آرامش را دوست دارد

منبع کتاب بسیار قدیمی مولانا محمد باقر میر حسینی فندرسکی معروف به میر داماد کبیر:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
logo-samandehi
دعای سادات